Utilitzem Cookies pròpies i de tercers per millorar la seva experiència com a usuari,
captar dades estadístiques i mostrar-li publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi de les seves dades de navegació.
Si continua amb la navegació, entenem que presta el seu consentiment per a l'ús de Cookies.
Què són les Cookies?. 

AVÍS LEGAL

 

El titular dels drets de propietat intel·lectual i propietat industrial i el responsable del fitxer de dades i del seu manteniment recollits a través d'aquest lloc web és: COMERCIAL ESTELLER, SL, amb domicili a Alcanar 43530 (Tarragona), a la carretera nacional 340 km. 1.61,5, amb CIF B-43111533, i inscrita al Registre Mercantil de Tarragona

www.comercialesteller.com és el lloc web de COMERCIAL ESTELLER, S.L mitjançant el qual ofereix als usuaris d'Internet informació sobre la societat i els seus productes i serveis.

 COMERCIAL ESTELLER, S.L no es responsabilitza de l'ús incorrecte del contingut d'aquest lloc web per part dels seus usuaris, i al mateix temps, es reserva les accions legals oportunes pels danys i perjudicis causats com a conseqüència de l'ús inapropiat o il·legal del mateix.

  COMERCIAL ESTELLER, S.L es reserva el dret a denegar l'accés discrecionalment i en qualsevol moment i a qualsevol usuari d'aquest lloc.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I PROPIETAT INDUSTRIAL
Els drets de propietat intel·lectual i propietat industrial sobre el contingut íntegre d'aquest lloc,  són de titularitat exclusiva de COMERCIAL ESTELLER, S.L i de tercers autoritzats. Queda prohibida la reproducció total o parcial, per qualsevol mitjà, del contingut d'aquest lloc web sense autorització expressa i per escrit.

CONTINGUTS
La funció dels enllaços d'aquest lloc és exclusivament la d'informar a l'usuari per completar el contingut del mateix, per la qual cosa COMERCIAL ESTELLER, S.L no es responsabilitza dels errors en els enllaços o del contingut dels demés llocs web als quals es pot enllaçar.

RESPONSABILITAT
L'usuari serà l'únic responsable de les infraccions en les quals pugui incórrer o dels perjudicis causats per l'ús del lloc web.

TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS
Segons estableix la Llei Orgànica 15/1999 s'informa a l'usuari de que les seves dades seran incorporades a una base de dades de COMERCIAL ESTELLER, S.L amb la finalitat de complir el seu objecte social. L'usuari autoritza a COMERCIAL ESTELLER, S.L a utilitzar les seves dades personals amb funcions comercials, puguent enviar informacions publicitàries relacionades amb els productes i serveis.

En tot cas l'usuari tindrà dret a accedir, rectificar i/o cancel·lar les seves dades dirigint-se per escrit a: COMERCIAL ESTELLER, S.L  carretera nacional 340 km. 1.61,5 Alcanar 43530 (Tarragona).

LLEI I JURISDICCIÓ APLICABLE
Les presents condicions es regiran per la normativa espanyola. Les qüestions que es suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes, així com les reclamacions que puguin derivar-se del seu ús es coneixeran als Jutjats de Tarragona.

 

 

 

 

CASTELLÀ:


AVISO LEGAL

El titular de los derechos de propiedad intelectual y propiedad industrial y el responsable del fichero de datos y de su tratamiento recogidos a través de este sitio web es: COMERCIAL ESTELLER, SL, con domicilio en Alcanar 43530 (Tarragona),  carretera nacional 340 km. 1.61,5, con CIF B-43111533, e inscrita en el  Registro Mercantil de Tarragona

www.comercialesteller.com es el sitio web de COMERCIAL ESTELLER, S.L  mediante el cual ofrece a los usuarios de Internet información sobre la sociedad y los servicios y productos ofrecidos.

 COMERCIAL ESTELLER, S.L  no se responsabiliza del uso incorrecto por parte de los usuarios del contenido de este sitio web, a su vez, se reserva las acciones legales oportunas para resarcirse de los daños o perjuicios causados como consecuencia del uso inapropiado o ilegal del mismo.

 COMERCIAL ESTELLER, S.L  se reserva el derecho a denegar el acceso discrecionalmente y en cualquier momento a cualquier usuario a este sitio.

PROPIEDAD INTELECTUAL Y PRODIEDAD INDUSTRIAL
Los derechos de propiedad intelectual y propiedad industrial sobre todo el contenido de este sitio web, son de titularidad exclusiva de COMERCIAL ESTELLER, S.L  excepto en el caso que se indique expresamente otro titular. Se prohíbe expresamente la reproducción total o parcial, por cualquier medio, del contenido de esta web sin autorización expresa y por escrito.

CONTENIDOS
La función de los enlaces de este sitio es exclusivamente la de informar al usuario para completar el contenido del mismo, por lo que  COMERCIAL ESTELLER, S.L no se hace responsable de los fallos en los enlaces o del contenido de los demás sitios web a los que se puede enlazar.

RESPONSABILIDAD
El usuario será el único responsable de las infracciones en que pueda incurrir o de los perjuicios que pueda causar por la utilización del sitio web.

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Según establece la Ley Orgánica 15/1999 se informa al usuario de que sus datos serán incorporados a un fichero de datos de COMERCIAL ESTELLER, S.L  con la finalidad de cumplir con su objeto social. El usuario autoriza a COMERCIAL ESTELLER, S.L  a utilizar sus datos personales con funciones comerciales, pudiendo enviar informaciones publicitarias relacionadas con sus productos y servicios.

En todo caso el usuario tendrá derecho a acceder, rectificar y/o cancelar sus datos dirigiéndose por escrito a: COMERCIAL ESTELLER, S.L  carretera nacional 340 km. 1.61,5 Alcanar 43530 (Tarragona).

LEY Y JURISDICCIÓN APLICABLE
Las presentes condiciones se regirán por la normativa española, las cuestiones que se susciten sobre la interpretación, aplicación y cumplimiento de las mismas, así como las reclamaciones que puedan derivarse de su uso se conocerán en los Juzgados de Tarragona.

 

 

ANGLÈS:


LEGAL NOTICE

The holder of the intellectual and industrial property rights and the party responsible for managing and processing the file containing the data collected via this website is: COMERCIAL ESTELLER, S.L, with registered offices in Alcanar (province of Tarragona), at carretera nacional 340 km. 1.61,5, with a Corporate Tax ID number of B-43111533, and entered in the Companies Registration Office of Tarragona.

www.comercialesteller.com is the website of COMERCIAL ESTELLER, SL, by means of which it offers Internet users information about the company and the products .

 COMERCIAL ESTELLER, SL takes no responsibility for the improper use of the content of this website by users, and it reserves the right to take appropriate legal action for the reparation of damages caused by its inappropriate or illegal use.

  COMERCIAL ESTELLER ,SL reserves the right to deny access to this website, at any time and to any user, at its own discretion.

INTELLECTUAL AND INDUSTRIAL PROPERTY
The intellectual and industrial property rights to all of the content of this website, are the exclusive property of , COMERCIAL ESTELLER, S.L except in those cases where another owner is expressly stated. Reproducing the content of this website, either fully or in part, by any means, is prohibited without express written authorization.

CONTENT
The exclusive purpose of the links on this website is to inform the user, in order to round out the content provided therein, and , COMERCIAL ESTELLER, S.L shall not be held liable for any faulty links or for the content of the other websites that they may be linked to.

LIABILITY
The user shall be held solely liable for the infractions in which he or she may incur or for the damages he or she may cause by using this website.

PROCESSING OF PERSONAL DATA
As per what is stated in Organic Law 15/1999, the user is informed that his or her data shall be added to a data file belonging to, COMERCIAL ESTELLER, S.L in keeping with its corporate mission statement. The user authorizes COMERCIAL ESTELLER, S.L to use his or her personal data for commercial purposes, and may be sent advertising related to its products and services.

Whatever the case, the user shall have the right to access, modify and/or cancel his or her data, doing so in writing to the following address: COMERCIAL ESTELLER, S.L  carretera nacional 340 km. 1.61,5 Alcanar 43530 (Tarragona).

GOVERNING LAW AND JURISDICTION
The present conditions shall be governed by Spanish regulations, and the issues arising from their interpretation, application and enforcement, as well as any claims that may be derived from their use, shall be brought before the courts of Tarragona.

Avis Legal

Pots trucar-nos al tel. 977.737.606, contactar amb nosaltres o venir a veure'ns. t'atendrem
Comercial Esteller SL
Ctra. N-340 Barcelona - València - km. 1.061,5 43530 Alcanar Tarragona (Spain)
Tel. 977 737 606


Facebook   Technorati    
Aviso Legal - Politica de privacidad